Budovanie lesných náučných chodníkov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Budovanie lesných náučných chodníkov

Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je sprostredkovať základné poznatky a informácie z prípravy, plánovania a projektovania lesných náučných chodníkov. Cieľom je pripraviť záujemcov interpretovať a prezentovať obsahovú náplň lesného náučného chodníka príslušnej cieľovej skupine (interpretácia kultúrneho, historického, ale najmä prírodného bohatstvá jednotlivých regiónov). Oboznámiť záujemcov o kurz s možnosťami získavania finančných prostriedkov k budovaniu lesných náučných chodníkov. Budovanie lesných náučných chodníkov prispeje k zvýšeniu návštevnosti v danej lokalite, k zvýšeniu informovanosti verejnosti a tým aj k rozvoju regiónov. Budovanie lesných náučných chodníkov má prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k prírodnému a lesnému prostrediu. 
  
Cieľové skupiny: 
- zamestnanci štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva a ich organizačných zložiek poverení koordináciou práce s verejnosťou,
- pracovníci ŠOP, SAŽP a členovia záujmových združení, ktorých náplňou práce je práca s mládežou a deťmi v environmentálnej oblasti.
   
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
35 hodín
  
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 221
melcerova@nlcsk.org
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu