Lesná pedagogika

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesná pedagogikalesna pedagogika - logo.jpg

Cieľ kurzu: 
Bezprostredným cieľom vzdelávacieho kurzu je odborne a metodicky pripraviť cieľovú skupinu pre kvalifikovaný výkon lesníckej práce s verejnosťou v rámci ich pracovnej činnostia to najmä v oblastiach: lesná pedagogika .
Cieľom kurzu je pripraviť záujemcov na prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie programu lesnej pedagogiky, lesných exkurzií, poskytnúť im základy z vývinovej a pedagogickej psychológie detí a mládeže, pedagogiky, didaktiky a oboznámiť ich s rôznymi formami vyučovania. Dôležitou súčasťou je aj tréning komunikačných zručnosti. Nácvikom zážitkového učenia priamo v teréne získajú potrebné zručnosti pre program v lese. Keďže pracujú s deťmi a mládežou v teréne je treba prehĺbiť zásady aj prvej pomoci.

Cieľové skupiny:
- zamestnanci štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva a ich organizačných zložiek poverení koordináciou práce s verejnosťou,
- prvovýrobcovia a spracovatelia produktov lesného hospodárstva,
- študenti stredných a vysokých škôl lesníckeho a prírodovedného zamerania, dôchodcovia,
- pracovníci v štátnej správe LH, v lesníckom školstve a vzdelávaní, pracovníci v ochrane prírody alebo členovia environmentálnych záujmových organizácií.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
65 hodín
           
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 244
marusakova@nlcsk.org
 
 


NSRV ARVI NSRV
tomenu