Informačný systém lesného hospodárstva

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Informačný systém lesného hospodárstva

Informačné služby pre odvetvie lesného hospodárstva (LH) zabezpečuje Informačný systém lesného hospodárstva (IS LH), ktorý sa realizuje na základe platných právnych predpisov, (Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise) záväzných informačných štandardov a definovaných informačných tokov. Budovanie a správu IS LH vykonáva ministerstvom zriadená právnická osoba podla § 38 ods. 2 písm. e a § 45 zákona (ďalej len „správca“).

Správca IS LH zabezpečuje:
a) budovanie a správu informačnej banky o lesoch SR,
b) tvorbu a vydávanie záväzných informačných štandardov,
c) zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií,
d) vývoj lesníckeho aplikačného softvéru pre podporu informačnej banky,
e) analýzu a využívanie informačných zdrojov pre potreby IS LH,
f) analýzu a koordináciu informačných tokov pre zabezpečenie správy IS LH,
g) tvorbu a správu siete spravodajských jednotiek,
h) spoluprácu s inými poskytovateľmi informácií,
i) ochranu údajov podliehajúcich príslušným právnym predpisom,
j) vzdelávanie a osvetu v oblasti budovania a využívania IS LH..

V rámci budovania, správy a využívania informačnej banky sa zabezpečuje zber, kontrolu, spracovanie, vyhodnocovanie, aktualizáciu, prezentáciu, distribúciu a archiváciu:

- informácií o stave a vývoji lesov a hospodárení v nich,
- informácií o vlastníctve, obhospodarovaní, správe a nájme lesov,
- sociálno-ekonomických a trhových informácií, vrátane informácií potrebných pre zostavenie Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu,
- geopriestorových informácií súvislého tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).

Informácie o lesoch dostupné v súčasnosti poskytujú prehľad o ťažbových, pestovných a výchovných opatreniach realizovaných v lesoch ako aj komplexný pohľad na súčasné a potenciálne ťažbové možnosti lesov (zásoba lesných porastov, prírastok, atď.), ich štruktúru, drevinové zloženie, lesnú infraštruktúru (cesty, sklady, atď.) a celú škálu ostatných na les naviazaných informácií.

 

Informácie o podrobnom plánovaní v lesnom hospodárstvesú výstupom v procese automatizovaného vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu. Proces pozostáva z komplexu geodetických, fotogrametrických, dendrometrických, taxačných, špeciálnych a kartografických činností, meraní, zisťovaní a vyhodnotení, ktoré sú zamerané na základné jednotky rozdelenia lesa - lesné porasty. V týchto jednotkách prebieha zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárskych opatrení, kontrola a aj evidencia ich plnenia.

Podrobné plánovanie zahrňuje 3 základné typy informácií:

  • textové (obsiahnuté v správach a protokoloch o objekte hospodársko-úpravníckeho plánovania),
  • číselné (kvantifikujú stav lesa a plán hospodárskych opatrení),
  • grafické (základná lesnícka mapa, ortofotomapy a účelové lesnícke mapy).

 

Informácie o hospodárení v lesochsú predmetom lesnej hospodárskej evidencie, ktorú v zmysle platnej legislatívy vedie lesný odborný hospodár. Do IS LH vstupuje lesná hospodárska evidencia v digitálnej forme alebo na papierových médiách v podobe výkazov:

  • Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch,
  • Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií.

 

Kontakt:

Ing. Emília Rizmanová

Vedúca OLI

Tel.: 045/5202 358

Mobil: 0905 465708

E-mail: rizmanova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu