Informačný systém lesného hospodárstva

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Informačný systém lesného hospodárstva

Informačné služby pre odvetvie lesného hospodárstva (LH) zabezpečuje Informačný systém lesného hospodárstva (IS LH), ktorý sa realizuje na základe platných právnych predpisov, (Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise) záväzných informačných štandardov a definovaných informačných tokov. Budovanie a správu IS LH vykonáva ministerstvom zriadená právnická osoba podla § 38 ods. 2 písm. e a § 45 zákona (ďalej len „správca“).

Správca IS LH zabezpečuje:
a) budovanie a správu informačnej banky o lesoch SR,
b) tvorbu a vydávanie záväzných informačných štandardov,
c) zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií,
d) vývoj lesníckeho aplikačného softvéru pre podporu informačnej banky,
e) analýzu a využívanie informačných zdrojov pre potreby IS LH,
f) analýzu a koordináciu informačných tokov pre zabezpečenie správy IS LH,
g) tvorbu a správu siete spravodajských jednotiek,
h) spoluprácu s inými poskytovateľmi informácií,
i) ochranu údajov podliehajúcich príslušným právnym predpisom,
j) vzdelávanie a osvetu v oblasti budovania a využívania IS LH..

V rámci budovania, správy a využívania informačnej banky sa zabezpečuje zber, kontrolu, spracovanie, vyhodnocovanie, aktualizáciu, prezentáciu, distribúciu a archiváciu:

- informácií o stave a vývoji lesov a hospodárení v nich,
- informácií o vlastníctve, obhospodarovaní, správe a nájme lesov,
- sociálno-ekonomických a trhových informácií, vrátane informácií potrebných pre zostavenie Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu,
- geopriestorových informácií súvislého tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).

Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045/5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu