Činnosti

skipmenu

tomenu

Rezortné štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva

NLC zabezpečuje spracovanie údajov štatistických zisťovaní na základe  vyhlášky č. 291/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017. Údaje sa spracovávajú a ich dôvernosť je zabezpečená v súlade so zákonom  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 ods. 3 tohto zákona sú  spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.

Podľa § 18 ods. 2 tohto zákona NLC je povinné bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára.

 

Názov výkazu

tlačivo

Elektronický výkaz

Dátum podania výkazu

Kto podáva výkaz   

Kalendár prvého zverejnenia výstupov

Výstupy

Les (MPRV SR) 2-04

 Štvrťročný výkaz o     dodávkach dreva   v lesníctve

Les (MPRV SR) 2-04.xlsx

DodavkyDreva

do 16.kalendárneho dňa

po sledovanom období

- Lesy SR, š.p.

- LPM Ulič, š.p.

- ŠL TANAP-u

- štátne organizácie

obhospodarujúce školské lesy

- vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

30. 4. 2019

31. 7. 2019

31. 10. 2019

31. 1. 2020

  Informačné listy

Les (MPRV SR) 5-01

 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve 

Les (MPRV SR) 5-01.xlsx

les5-01

do 20.marca nasledujúceho roka

- Lesy SR, š.p.

- LPM Ulič, š.p.

- ŠL TANAP-u

- vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

 

Zelená správe o lesnom hospodárstve

Sad (MPRV SR) 11-01

 Ročný výkaz o dodávkach   sejbového a sadbového   materiálu lesných drevín

Sad (MPRV SR) 11-01.xlsx

 

do 15.marca

nasledujúceho roka

 - Lesy SR, š.p.

 - LPM Ulič, š.p.

 - ŠL TANAP-u

 - VLM SR

 - štátne organizácie              obhospodarujúce školské lesy

 - vybrané neštátne subjekty lesného      hospodárstva

30. 4. 2019

Informačné listy

Drevo (MPRV SR) 1-01

 Ročný výkaz o spracovaní   dreva a produkcii výrobkov z dreva

Drevo (MPRV SR) 1-01.xlsx

 

SpracDreva

 

do 28.februára nasledujúceho roka

- vybrané právnické osoby a fyzické osoby

30. 4. 2019

Informačné listy

Poľov (MPRV SR) 12-01

 Ročný výkaz orevíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu

POLOV (MPRV SR) 12-01.docx

 PolovStat

do 5. marca

nasledujúceho roka

  -   užívatelia poľovných revírov

 

15. 5. 2019

 

Poľovnícka štatistická ročenka

 
 
 
Kontakt:
 
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045/5314 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu