Činnosti

skipmenu

tomenu

Rezortné štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva

NLC zabezpečuje spracovanie údajov štatistických zisťovaní na základe  vyhlášky č. 291/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017. Údaje sa spracovávajú a ich dôvernosť je zabezpečená v súlade so zákonom  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 ods. 3 tohto zákona sú  spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.

Podľa § 18 ods. 2 tohto zákona NLC je povinné bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára.

 

 

 

Názov výkazu

tlačivo

Elektronický výkaz

Dátum podania výkazu

Kto podáva výkaz   

Kalendár prvého zverejnenia výstupov

Výstupy

Les (MPRV SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o    dodávkach dreva  v lesníctve

Les (MPRV SR) 2-04.xlsx

 

do 16.kalendárneho dňa

po sledovanom období

- Lesy SR, š.p.

- LPM Ulič, š.p.

- ŠL TANAP-u

- štátne organizácie

obhospodarujúce školské lesy

- vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

30. 4. 2018

31. 7. 2018

29. 10. 2018

28. 1. 2019

  Informačné listy

Les (MPRV SR) 5-01

Ročný výkaz o stave  vybraných ukazovateľov  obhospodarovania lesa

Les (MPRV SR) 5-01.xlsx

 

do 20.februára nasledujúceho roka

- Lesy SR, š.p.

- LPM Ulič, š.p.

- ŠL TANAP-u

- vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

 

Zelená správe o lesnom hospodárstve

Sad (MPRV SR) 11-01

 Ročný výkaz o dodávkach   sejbového a sadbového   materiálu lesných drevín

Sad (MPRV SR) 11-01.xlsx

 

do 15.marca

nasledujúceho roka

 - Lesy SR, š.p.

 - LPM Ulič, š.p.

 - ŠL TANAP-u

 - VLM SR

 - štátne organizácie              obhospodarujúce školské lesy

 - vybrané neštátne subjekty lesného      hospodárstva

30. 4. 2018

Informačné listy

Drevo (MPRV SR) 1-01

 Ročný výkaz o spracovaní   dreva

Drevo (MPRV SR) 1-01.xlsx

 

SpracDreva

 

do 28.februára nasledujúceho roka

- vybrané právnické osoby a fyzické osoby

30. 4. 2018

Informačné listy

Poľov (MPRV SR) 12-01

Ročný výkaz o revíri a  stavoch zveri za poľovnícku sezónu 2017/2018

POLOV (MPRV SR) 12-01.docx

 PolovStat

do 5. marca

nasledujúceho roka

  -   užívatelia poľovných revírov

 

15. 5. 2018

 

Poľovnícka štatistická ročenka

 


 


Kontakt:

Ing. Emília Rizmanová

Vedúca OLI

Tel.: 045/5202 358

Mobil: 0905 465708

E-mail: rizmanova@nlcsk.org


 

NSRV ARVI NSRV
tomenu