Informačná banka o lesoch SR

skipmenu

tomenu
|  |    Vytlačiť

Informačná banka o lesoch SR

Cieľom informatizácie v lesnom hospodárstve je poskytovanie aktuálnej a spoľahlivej informácie v pravý čas a na správnom mieste. Podstatnou mierou k splneniu tohoto cieľa prispieva informačná banka so svojim technickým vybavením a softvérovou podporou. Jadrom informačnej banky je dátový sklad definovaný ako multidimenzionálne štruktúrovaná databáza s aplikáciou technológie OLAP určená pre podporu riadenia a rozhodovania.
 
Hlavnou úlohou informačnej banky je komplexné spracovanie textových, numerických a grafických informácií o lesoch Slovenska a hospodárení v nich a ich sprístupnenie širokému okruhu užívateľov. Racionálne budovanie a využívanie informačnej banky je podmienené predovšetkým:
  • komunikačnou dostupnosťou prostredníctvom globálnej počítačovej siete Internet,
  • uplatnením unifikovanej softvérovej technológie pri tvorbe lesníckych aplikácií s využitím funkcionality relačných databázových systémov a geografických informačných systémov,
  • dôsledným dodržiavaním informačných štandardov,
  • vysokou odbornou úrovňou pracovníkov a koordináciou subjektov v informačnom procese.
 
V rámci budovania, správy a využívania informačnej banky sa zabezpečuje zber, kontrola, spracovanie, vyhodnocovanie, aktualizácia, prezentácia, distribúcia a archivácia:  
  • informácií o stave a vývoji lesov a hospodárení v nich,
  • informácií o vlastníctve, obhospodarovaní, správe a nájme lesov,
  • sociálno-ekonomických a trhových informácií, vrátane informácií potrebných pre zostavenie Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu,
  • geopriestorových informácií súvislého tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045 5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu