Informačné služby v sieti Internet

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Informačné služby v sieti Internet

Informačné služby umožňujú sprístupnenie informačnej banky LH v sieti Internet. Komunikácia užívateľov s informačnou bankou LH prebieha prostredníctvom štandardných rozhraní, protokolov a služieb s uplatnením bezpečnostných opatrení v súlade s platnou legislatívou (autorizácia, autentifikácia). V IS LH sú implementované:
   - Web aplikácie predstavujú aplikačný softvér vyvinutý s dodržaním štandardov W3C a poskytujúci prostredie pre spracovanie a sprístupnenie špecifických informácií podľa požiadaviek užívateľa cez užívateľské rozhranie, ktorým je v prípade tenkého klienta internetový prehliadač.
   - Katalógové služby sprístupňujú užívateľom metaúdaje o geografických informačných zdrojoch v sieti Internet. Metainformačný katalóg slúži pre ukladanie popisných informácií o existujúcich zdrojoch údajov ponúkaných ich poskytovateľmi. Popisné informácie vložené do katalógu umožňujú záujemcom o priestorové údaje vyhľadávať metazáznamy na základe troch základných kritérií "čo", "kedy" a "kde".
Ďalším spôsobom prístupu k metazáznamom je vyhľadávacia služba OGC (štandard CSW) implementovaná nad údajmi metainformačného katalógu. Zabezpečuje sa tým interoperabilita metainformačných katalógov na informačných serveroch s implementovanou službou CSW.
   - Mapové služby sú súčasťou infraštruktúry priestorových údajov a zahrňujú sadu protokolov umožňujúcich užívateľom vytváranie a zobrazovanie prekryvov vrstiev z viacerých heterogénnych informačných zdrojov. A to buď v podobe jednoduchého rastrového mapového obrazu alebo štandardizovaným prístupom užívateľov k jednotlivým geografickým objektom.
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045/5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu