Lesnícke mapy

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícke mapy

Lesnícke mapy patria medzi jedny z najdôležitejších výstupov lesných hospodárskych plánov a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Na základe zobrazených informácií na lesníckej mape je možné priestorovo vymedziť obhospodarovanú časť lesa, jej jednotky priestorového rozdelenia lesa, plošne ich kvantifikovať, identifikovať priamo v teréne a následne realizovať konkrétne hospodárske opatrenia navrhnuté v lesných hospodárskych plánoch. Len s použitím lesníckej mapy môžeme vykonávať evidenčnú a kontrolnú činnosť hospodárenia v lese. Spojitým zobrazením za celé územie Slovenska sa lesnícka mapa stáva silným informačným a podporným nástrojom pre potreby orgánov štátnej správy. Lesnícka mapa sa stala podkladom pre ďalšie mapovanie a tvorbu máp špeciálnych prieskumov napr. typologický, poľovný, prieskum lesnej cestnej siete atď. Vzhľadom na použitý spôsob tvorby lesníckych máp je ich polohopis využiteľný hlavne v lesníckych, ale aj iných - mimorezortných geografických informačných systémoch (ZB GIS). Lesnícke mapy (ich niektoré druhy) sú, alebo by perspektívne mohli byť, využívané v projektoch pozemkových úprav o identifikačnom systéme poľnohospodárskych parciel - LPIS, územnom plánovaní, krajinnom plánovaní atď. Lesnícke mapy obsahujú informačný potenciál využiteľný aj v oblastiach turistického a cestovného ruchu, v školstve, v reklame a pod.
 
Kontakt:
Ing. Bc. Jozef Dobias
Tel.: 045/5202 334
NSRV ARVI NSRV
tomenu