Rezortná štatistika

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Rezortná štatistika

Podkladom pre rezortnú štatistiku sú súbory údajov o lesoch získané v procese podrobného hospodársko-úpravníckeho plánovania, ktoré je zamerané na základné jednotky rozdelenia lesa, ktorými sú lesné porasty. V týchto jednotkách prebieha zisťovanie stavu lesa, plánovanie hospodárskych opatrení, kontrola a aj evidencia ich plnenia.
Informácie o podrobnom plánovaní v lesnom hospodárstve sú výstupom v procese automatizovaného vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu. Podrobné plánovanie zahrňuje 3 základné typy informácií:
  • textové (obsiahnuté v správach a protokoloch o objekte hospodársko-úpravníckeho plánovania),
  • číselné (kvantifikujú stav lesa a plán hospodárskych opatrení),
  • grafické (základná lesnícka mapa, ortofotomapy a účelové lesnícke mapy).
Informácie o hospodárení v lesoch sú predmetom lesnej hospodárskej evidencie, ktorú v zmysle platnej legislatívy vedie lesný odborný hospodár. Do IS LH vstupuje lesná hospodárska evidencia v digitálnej forme alebo na papierových médiách v podobe výkazov:
  • Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch,
  • Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií.
 Informácie o lesoch dostupné v súčasnosti poskytujú prehľad o ťažbových, pestovných a výchovných opatreniach realizovaných v lesoch ako aj komplexný pohľad na súčasné a potenciálne ťažbové možnosti lesov (zásoba lesných porastov, prírastok, atď.), ich štruktúru, drevinové zloženie, lesnú infraštruktúru (cesty, sklady, atď.) a celú škálu ostatných na les naviazaných informácií.
 
Oblasť poľovníckej štatistiky v sebe zahŕňa vyhotovenie, distribúciu, zber, kontrolu, spracovanie a vyhotovenie výstupov (Poľovnícka štatistická ročenka) z výkazov poľovníckej štatistiky, vrátane poskytovania údajov a tvorenia špeciálnych analýz pre odborné organizácie LH. Prepojenie na internetové nástroje (www stránky, Pol GIS a pod.) ponúka nové, vysoko-efektívne možnosti jej použitia a zároveň lepší prístup k informáciám pre širokú verejnosť.
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045 5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu