Trhové spravodajstvo

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
|  |    Vytlačiť

Trhové spravodajstvo

Trh s drevom je pre lesné hospodárstvo hlavným zdrojom príjmov, preto je poznanie trhových cien surového dreva základným predpokladom pre jeho efektívne zhodnotenie. Úspešný marketing a obchodné stratégie veľkého množstva subjektov v ekonomicky komplikovanom prostredí produkcie a obchodu s drevom sú podmienené realizáciou informačného systému pre podporu rozhodovania. Získavanie, následné spracovanie a distribúcia informácií o trhu s drevom a cenovom vývoji jednotlivých sortimentov na domácom aj zahraničnom trhu vo forme trhového spravodajstva je hlavnou úlohou Lesníckeho trhového informačného systému (LTIS).
  
Predpokladom efektívnosti LTIS je aktuálnosť a operatívnosť poskytovania trhových informácií, čo sa dá zabezpečiť len výberovým spôsobom zberu trhových informácií v stabilnej sieti spravodajských jednotiek. Hustota a rozmiestnenie siete sa riadi kritériami stanovenia rozsahu štatistického výberu, ktoré zohľadňujú faktory významne ovplyvňujúce variabilitu zisťovaných informácií. Základným informačným zdrojom LTIS sú štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Ministerstvom pôdohospodárstva SR:
  • Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve (Les 2-04) obsahuje informácie o obchode s drevom v tuzemsku a o jeho vývoze do zahraničia podľa jednotlivých drevín a sortimentov surového dreva.
  • Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín (Sad 11-01) obsahuje informácie o obchode so sejbovým a sadbovým materiálom lesných drevín na domácom trhu, ako aj o jeho predaji do zahraničia.
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045 5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu