SLS ZSVTS            ZSVTS

Aktuálne:

- Dňa 14. marca 2024 sa v Kongresovom hoteli Centrum v Košiciach uskutoční konferencia "Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2024 (FITS ´24)“, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Tohtoročná téma je: Batériové technológie na Slovensku. V rámci konferencie budú slávnostne odovzdané ocenenia Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.Pozvánka

Slovenská lesnícka spoločnosť ( SLS ) je dobrovoľné, verejnoprospešné neziskové, demokratické záujmové občianske združenie odborných vedecko- technických pracovníkov. SLS je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS).

ZSVTS reprezentuje vyše 20 tisíc inžiniersko-technických pracovníkov združených v 45. odborných spoločnostiach v SR. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Je akreditačným centrom EUR-ACE, má štatút preferovaného partnera FEANI s oprávnením vydávať európsku inžiniersku kartu (titul EUR ING).

Informácie o poslaní a činnosti ZSVTS nájdu záujemcovia na webovej stránke ZSVTS    (www.zsvts.sk), a v elektronickom časopise VTS news. Program odborno-vzdelávacích aktivít SLS a všetkých členských organizácií a zariadení ZSVTS vydáva ZSVTS v informačnej brožúre „Odborný program ZSVTS“ na príslušný rok. Program je aj na www.zsvts.sk.

Slovenská lesnícka spoločnosť  ako členská organizácia ZSVTS je samo-statným právnym subjektom registrovaným na MV SR.

Aktuálne referáty


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2023

Cieľom vedeckej konferencie bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Hlavnou témou bola bioekonomika v lesnícko-drevárskom sektore.


Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.

Všetky podujatia ktorých je SLS organizátorom, alebo spoluorganizátorom sú zamerané na aktuálne problémy lesného hospodárstva a popularizáciu poznatkov vedy a techniky. V priebehu roka 2023 sa uskutočnili:

SPRAVODAJ SLS č. 1, 2, 3 a 4 (vydávaný štvrťročne aj v roku 2023)

Výbor SLS aj touto cestou ďakuje všetkým prednášateľom a účastníkom konferencií, ako aj ostatných vzdelávacích akcií organizovaných v roku 2023 Slovenskou lesníckou spoločnosťou najmä v spolupráci s kolektívnym členom SLS – LVÚ Zvolen za ich angažovanosť a popularizáciu nových poznatkov v lesníctve.

 

Ing. S. Martinický, CSc, za výbor SLS