SLS ZSVTS            ZSVTS

Aktuálne podujatie:

ZSVTS

Slovenská lesnícka spoločnosť ( SLS ) je dobrovoľné, verejnoprospešné neziskové, demokratické záujmové občianske združenie odborných vedecko- technických pracovníkov. SLS je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ZSVTS).

ZSVTS reprezentuje vyše 20 tisíc inžiniersko-technických pracovníkov združených v 45. odborných spoločnostiach v SR. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Je akreditačným centrom EUR-ACE, má štatút preferovaného partnera FEANI s oprávnením vydávať európsku inžiniersku kartu (titul EUR ING).

Informácie o poslaní a činnosti ZSVTS nájdu záujemcovia na webovej stránke ZSVTS    (www.zsvts.sk), a v elektronickom časopise VTS news. Program odborno-vzdelávacích aktivít SLS a všetkých členských organizácií a zariadení ZSVTS vydáva ZSVTS v informačnej brožúre „Odborný program ZSVTS“ na príslušný rok. Program je aj na www.zsvts.sk.

Slovenská lesnícka spoločnosť  ako členská organizácia ZSVTS je samo-statným právnym subjektom registrovaným na MV SR.

Aktuálne referáty


PDF Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2020

Cieľom vedeckej konferencie bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Hlavnou témou bola bioekonomika v lesnícko-drevárskom sektore.


PDF Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom.

Všetky podujatia ktorých je SLS organizátorom, alebo spoluorganizátorom sú zamerané na aktuálne problémy lesného hospodárstva. V priebehu roka 2020 sa  uskutočnili z dôvodu pandémie len v obmedzenom rozsahu:

Na uvedených konferenciách sa prezentovalo vyše 230 účastníkov.

Zborníky referátov z podujatí sú k dispozícii pre záujemcov v knižnici SLS. Abstrakty referátov sú uverejnené aj  v Informačných spravodajcoch SLS, ktoré sú dostupné taktiež v knižnici SLS.

            Výbor SLS aj touto cestou ďakuje všetkým prednášateľom a účastníkom konferencií,  ako aj ostatných vzdelávacích akcií organizovaných v roku 2020 Slovenskou lesníckou spoločnosťou najmä v spolupráci s kolektívnym členom SLS –  LVÚ Zvolen za ich angažovanosť a popularizáciu nových poznatkov v lesníctve.

 

Vo Zvolene 15.12. 2020

Ing. S. Martinický, CSc, za výbor SLS