SLS ZSVTS            ZSVTS

Slovenská lesnícka spoločnosť ( SLS ) je dobrovorné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické záujmové občianske združenie odborných vedecko-technických pracovníkov. SLS patrí medzi zakladajúce odborné spoločnosti Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS ) a je členskou organizáciou ZSVTS.

ZSVTS reprezentuje takmer 30 tisíc inžiniersko-technických pracovníkov združených v 45. odborných spoločnostiach v SR. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými partnermi. Je akreditačným centrom EUR-ACE, má štatút preferovaného partnera FEANI s oprávnením vydávať európsku inžinier-sku kartu ( titul EUR ING ).

lnformácie o poslaní a činnosti ZSVTS nájdu záujemcovia na webovej stránke ZSVTS ( www.zsvts.sk ),a v elektronickom časopise VTS news. Program odborno-vzdelávacích aktivít SLS a všetkých členských organizácií a zariadení ZSVTS vydáva ZSVTS v informačnej brožúre „Odborný program ZSVTS" na príslušný rok. Program je aj na www.zsvts.sk.

Slovenská Iesnícka spoločnosť ako členská organizácia ZSVTS je samostatným právnym subjektom registrovaným na MV SR. Odvodenú právnu subjektivitu majú aj základné organizačné jednotky — pobočky, organizované v rámci SLS.

Všetky podujatia ktorých je SLS organizátorom, alebo spoluorganizátorom v roku 2018 sú zamerané na aktuálne problémy lesho hospodárstva .V priebehu roka sa už uskutočnili :

* 1.-2.2.2018 - 27. ročník konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018" s medzinárodnou účasťou v Novom Smokovci,

* 21.-22.6.2018- celoslovenský seminár „Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa", s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Jáne,

* 26.-27.9.2018 - 6. ročník konferencie „Aktuálne problémy v zakladani a pestovaní lesa" , v Dolnej Strehovej

* 01-12/2018 prednášky a besedy v rámci mimoškolského vzdelávania mládeže

* 12. 12. 2018 - pripravuje sa konferencia na tému „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky" v priestoroch NLC-LVÚ vo Zvolene, na ktorú pozývame všetkých záujemcov . Vstup je po zaslaní prihlášky bezplatný.

Zborníky referátov z podujatí sú k dispozícii pre záujemcov v knižnici SLS. Abstrakty referátov sú uverejnené aj v informačných spravodajoch SLS, ktoré sú dostupné taktiež v knižnici SLS.

Výbor SLS aj touto cestou d'akuje všetkým prednášateľom a účastníkom konferencií, seminárov a školení ako aj ostatných vzdelávacích akcií organizovaných v roku 2018 Slovenskou lesníckou spoločnosťou najmä v spolupráci s kolektívnym členom SLS — LVÚ Zvolen za ich angažovanosť a popularizáciu nových poznatkov v lesníctve.

Záujemcom o odborné podujatia v budúcom roku 2018 odporúčame vyžiadať si podrobnejšie informácie mailom na : webmaster@nlcsk.sk

Zvolen, 03.12.2018